sábado, 14 de enero de 2017

El joc de veritat o mentira sobre RTVV


Vos proposem un joc. Es tracta que a partir de l'entrevista que li va fer Victor Maceda al nostre company Manuel Camarasa i que publicà ahir el setmanari subvencionat El Temps, averiguar quina cosa és certa, quina és mentida (per acció o per omissió) i quina li ha sigut dictada al periodista per José María Vidal.
Coneixent que un representa a la CGT i la seua lluita, l'altre als que defensen començar des de zero i Vidal al govern de talant intolerant que no ha volgut negociar en el tema de RTVV, no serà gens difícil averiguar-ho.
Per a començar i com ajuda ací vos deixem alguns alguns exemples:
1. És mentida que J. M. Vidal ens va oferir en una primera reunió rescatar 200 treballadors. Va oferir 50 "i els que decidisca el Comité. DICTAT PER VIDAL.
2. La proposta a Mònica Oltra per part de CGT. És veritat, encara que Maceda ha oblidat un detall molt important i és que el cost de tota aquesta operació tenía un cost de només 500.000 euros. ÉS UNA MENTIDA PER OMISSIÓ DE MACEDA
Per raon òbvies no anem a publicar l'enllaç de la notícia, per raons obvies i perquè no volem que eixe semanari guanye diners a costa nostra. Ja guanya prou amb les subvencions que rep de la Generalitat Valenciana.
Vinga, animeu-vos i poseu a prova els vostres coneiximents. Salut!

viernes, 13 de enero de 2017

NO HACE FALTA JUSTIFICAR, LO INJUSTIFICABLE

Esta mañana nos han pedido que justificásemos lo que todos sabíamos, aquí lo tenéis:

PREACORD DELS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS I DE L'EMPRESA SOBRE L'ERO DE RTVV

La comissió negociadora de l'ERO de RTVV reunida a Burjassot el 21 de març de 2014 firma el present preacord: 
Valorem l'acord en una quantitat global de 86.100.000€. Aquesta quantitat s’ha calculat a partir de la següent fórmula d'indemnització:
1) Per a tots els treballadors una indemnització corresponent a 35 dies per any treballat, amb un límit de 30 mensualitats. 

2) Un conjunt de prestacions lineals, totes amb tractament d'indemnització, amb l’objecte d'afavorir els col·lectius amb una afectació major: 

A) Les següents quantitats per trams de retribució:
 a) 8.000€ per als treballadors amb una retribució anual inferior a 25.000€
 b) 7.000€ per als treballadors amb una retribució anual entre 25.001€ i 35.000€
 c) 6.000€ per als treballadors amb una retribució anual entre 35.001€ i 45.000€
 d) 5.000€ com a màxim per als treballadors amb una retribució anual superior a 45.001€

 B) Per als treballadors amb una edat compresa entre els 45 i 54 anys, tots dos inclosos, una quantitat lineal de 3.000€.

 C) Una prestació de caràcter social per als treballadors inclosos en algun dels següents col·lectius: 
- Treballadors amb discapacitat, definida aquesta segons l’apartat 2 de la Llei 51/2003 de 2 de desembre. 
- Treballadors amb fills dependents a càrrec seu amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%
 - Treballadors que formen part d’una unitat familiar en la qual els seus dos membres siguen afectats per aquest acomiadament col·lectiu. 
- Treballadors progenitors de família nombrosa 
- Treballadors progenitors de família monoparental Per a aquesta prestació, es reserva una borsa estimada en 1.000.000€, a distribuir entre ells a parts iguals.

 3) Les indemnitzacions es pagaran en dos trams. El primer del 60 per cent en el moment de l'acomiadament i la resta a través d'un aval bancari o garantia financera suficient a cobrar en el primer trimestre de 2015 com a màxim.
 La Generalitat assumirà les conseqüències econòmiques derivades del present acord.

 En el cas dels treballadors afectats pel primer ERO l'ajust de la indemnització rebuda es farà en dos trams del 50 per cent. El primer, coincidint amb el seu acomiadament i el segon amb el pagament corresponent al primer trimestre del 2015. En cap cas la suma de les quantitats que pertocaren a cada treballador superarà la indemnització legal per comiat improcedent i tindrà el tractament tributari vigent en el moment de l'inici de l'ERO.

 4) L’empresa es compromet a la continuïtat dels treballadors que complisquen 55 anys fins al 30 de juny de 2015, límit legal d’aplicació de l’actual expedient de regulació d’ocupació, els quals podran integrar-se en el Conveni Especial amb la Seguretat Social a partir de la data en la qual complisquen els 55 anys. Als treballadors que opten voluntàriament per aquesta mesura i no tinguen ocupació efectiva, se'ls descomptarà de la indemnització els salaris nets que reben durant aquest període. D'acord amb les necessitats de l'empresa les parts convindran els criteris objectius per a la continuïtat dels treballadors de la societat fins a la finalització de l'expedient de regulació. Aquest Conveni especial s’estendrà fins que tots els treballadors inclosos complisquen els 63 anys. 

5) S'acorda la incorporació d'un mínim de 23 treballadors de Documentació al sector públic autonòmic. Així mateix els 7 treballadors de la xarxa de repetidors seran subrogats conservant els seus drets, en cas de licitació, a l'empresa que assumisca el servei. Aquests treballadors podran optar voluntàriament entre acollir-se a aquestes mesures o finalitzar la seua relació laboral amb la corresponent indemnització fixada en el present acord.

 6) La Llei 4/2013 no qüestiona que en un futur pròxim la Generalitat torne a exercir els drets derivats de l'article 56 de l'Estatut d'Autonomia i la corresponent reobertura dels serveis de la ràdio i la televisió pública, qualsevol que siga el seu model de gestió. Cas que l'esmentada reobertura es produïra en els tres anys següents a partir de la data de finalització establerta per a procedir a les extincions de contractes de treball del present ERO, el 30 de juny de 2015, les dues parts acorden que aquesta mesura implicaria la prioritat en la contractació per part de la nova ràdio i televisió dels actuals treballadors de RTVV SAU que així ho demanen. En el cas que fóra impossible la reincorporació de tots els treballadors que ho sol·liciten, es procedirà a aplicar els criteris d'adscripció basats en l'accés al lloc de treball mitjançant oposició i, en segon lloc, l'antiguitat en l'empresa.

7) La signatura de l'acord no anul·la els drets que puguen tindre els treballadors en cas que prospere algun dels processos judicials actualment en curs.

8) Les parts firmants constituiran una comissió paritària de seguiment de l'execució de l'ERO en tots els seus aspectes.

9) Aquest preacord està supeditat a l'autorització als representants de l'empresa per part de la Generalitat i a les consultes que hagen de dur a terme els representants dels treballadors. 

El present acord no serà efectiu ni desplegarà efectes legals, incloenthi el caràcter vinculant per als firmants de l'acord, fins que s'emeta informe econòmic favorable per l'organisme responsable de la Generalitat que autoritze el pagament i que necessàriament haurà d'expressar la inclusió d'avals o garanties econòmiques suficients per a fer front als pagaments ajornats. 

La signatura del present acord es produeix sense perjuí de les manifestacions que, a continuació, fa el Comité d'Empresa de RTVV.

 La representació dels treballadors manté que l’opció d’un pacte de viabilitat per a RTVV haguera sigut una alternativa més econòmica per a RTVV i per a la Generalitat Valenciana, així com una garantia del servei públic que necessiten els valencians per tal que es complisca el seu dret fonamental a tindre mitjans que normalitzen l’ús de la seua llengua pròpia, cosa que s’ha de garantir a través d’un servei públic.

 Desgraciadament la Representació Empresarial en aquesta mesa no ha volgut negociar sobre aquesta qüestió. Els representants dels treballadors fan constar que no reconeixen les causes adduïdes per a l’acomiadament col·lectiu del total de la plantilla de RTVV. 

No obstant això, i amb la voluntat de minorar les conseqüències negatives per als treballadors, signen el present preacord. El Comité d'Empresa manifesta la seua disconformitat amb la inclusió com afectats d'aquest expedient d'aquells treballadors contractats amb funcions d'assessorament i confiança vinculats a les anteriors direccions generals de RTVV. Per aquest motiu demanem a l'empresa que la seua indemnització no afecte a la quantia indemnitzatòria destinada al conjunt dels treballadors.

Burjassot, 21 de març del 2014

NO COINCIDE CON LO QUE SE FIRMÓ POSTERIORMENTE.

Todos lo sabemos y lo sabíamos, dejad de poner piedras en el camino, os engañaron, sí, no pasa nada, Tiremos todos para adelante y por favor no le pidáis a los afiliados a la cgt que os expliquen lo que sabemos todos.


SALUD Y PARA ADELANTE

jueves, 12 de enero de 2017

Algunas sensaciones después del 11 de enero

El fiscal del TSJ en el juicio por el primer ERE de RTVV puso el listón muy alto. Su encendida actuación final puede que hiciera pensar a muchos que ayer saldríamos de la Audiencia Nacional con la nulidad en la mano, pero sabíamos que no iba a ser tan fácil. Algún artículo publicado hoy poniendo el acento en la declaración del fiscal de la AN ha contribuido a que se dé una versión algo pesimista sobre el juicio de ayer que queremos aclarar.
Para nosotros todo sigue igual, seguimos creyendo que la nulidad es posible después de la vista. No vamos ahora a hacer valoraciones sobre lo que pasó. Es muy difícil valorar un juicio de este tipo, por eso nos extrañan algunas de las que se ha atrevido a hacer algún diario, algunas conclusiones que se han sacado precisamente de la declaración del fiscal, a la que se ha dado demasiada importancia, según nuestro punto de vista.
Cuando el fiscal, Benito Egido, expresó sus dudas sobre la posible inconstitucionalidad de la ley de cierre, que algunos titulan “entierra la opción de la readmisión de los exempleados”, nosotros vemos que lo que hace es descartar la posibilidad de que el juez Bodas se vea en la obligación de pedirla, lo que hubiera retrasado la resolución de la sentencia.
El fiscal Egido también dijo algo que ha pasado desapercibido y que consideramos importante cuando se preguntó “si se optó por el camino correcto en la extinción de los contratos”, algo que es precisamente en lo que nos basamos para pedir la nulidad del proceso.
Por eso, sin entrar a valorar en profundidad el juicio, queremos afirmar que para nosotros nada ha cambiado. Seguimos pensando que la nulidad es posible y que puede serlo sin entrar a discutir el tema de la constitucionalidad, un tema que en caso de sentencia ajustada a derecho o improcedencia se podría utilizar, aunque el proceso se alargara.
Tiempo tendremos de ver qué puede pasar y qué hacer en cada momento, como hemos hecho siempre, pero queríamos aclarar este punto porque parece que da por sentado algo que de ningún modo está tan claro.
Insistimos: puede pasar de todo. Sólo podemos hablar de las impresiones que sacamos de la celebración del juicio y aunque es verdad que de un juicio de este tipo es muy difícil extraer conclusiones hasta que no conozcamos la sentencia, las sensaciones fueron buenas. Nuestro abogado expuso, pensamos que brillantemente, todas las ideas que habíamos estado trabajando durante estos meses. La otra parte también lo hizo, aunque utilizando para ello argucias y no dudando en mentir o recurrir al famoso “no me consta” o “no sé nada de eso”.
Creemos que cumplimos nuestro trabajo y ahora sólo cabe esperar. La única impresión que vale es la que sacó el juez Bodas y para saberla deberemos esperar aproximadamente unos 20 días.
Si la sentencia es de nulidad estaremos contentos, aunque aún nos quedará camino por recorrer. Pero si es de improcedencia o ajustada a derecho también lo habrá, aunque éste será más largo. En este caso seguiríamos luchando con más fuerza si cabe, pero confiemos en la justicia porque sabemos que tenemos razón, así que ánimo y adelante. Hay que tener la cabeza muy alta y estar orgullosos de lo que hemos hecho hasta ahora entre todos.
Sólo nos queda agradecer el apoyo recibido el pasado miércoles 11 de enero. A los compañeros y trabajadores de RTVV que se desplazaron a Madrid para empujarnos con sus gritos de ánimo, a las secciones sindicales de CGT en otras televisiones que estaban ahí y a miembros de los Comités de esas mismas televisiones de otros sindicatos… muchas gracias por vuestro apoyo. Es más fácil seguir luchando sabiendo que estáis ahí.
Salud y a por ellos!

sábado, 7 de enero de 2017

Comunicado sobre la celebración del juicio del 11 de enero

A fecha de hoy no hemos recibido ninguna escrito de laAudiencia Nacional comunicándonos el aplazamiento del juicio previsto para el miércoles 11 de enero.
Recordamos que después de la ampliación de demanda presentada por CGT en la que se incluye a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación como demandada, corresponde al juez decidir este aplazamiento si considera que la parte demandada no ha tenido tiempo para estudiar la demanda. Sería ésta una decisión que debería tomar el juez con antelación suficiente.
De no hacerlo, la CVMC puede alegar indefensión el día de la vista y solicitar en ese momento el aplazamiento del juicio, pero las partes deben comparecer en la fecha y hora previstos.
Si la comunicación del aplazamiento no se comunica el lunes 9 o el martes 10, demandantes y demandados acudiremos el miércoles 11 de enero a las 9:00 horas a la Audiencia Nacional para escuchar qué se decide, que casi con toda probabibilidad será el aplazamiento tras la petición de la CVMC, según nos comentan nuestros servicios jurídicos.
El viaje y la concentración que estaban previstos para ese día han sufrido por tanto modificaciones. Se está organizando un autobús que saldría y llegaría el mismo día 11 para acompañarnos a las puertas de la Audiencia Nacional. También algun@s compañer@s han decidido ir por su cuenta al tener ya organizado el viaje. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y comprensión.
De producirse alguna novedad en los próximos días la comunicaremos oportunamente.
Salud y a por ellos!!!

martes, 20 de diciembre de 2016

CGT amplía la demanda por el ERE de RTVV contra la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y planteará la sucesión de empresas

El sindicato exige, además, responsables: no vamos a admitir “cero responsables” por un agujero de 1300 millones de euros, y vamos a exigir que las consecuencias económicas de un ERE manifiestamente ilegal, las asuma quien lo provocó.

CGT no puede aceptar que, ante los serios indicios de responsabilidad penal de los gestores del PP, no existan avances significativos en la investigación penal, y vuelve a recordarle al Consell que dé explicaciones sobre su falta de personación en uno de los casos más graves de corrupción.
El Consell sigue sin dar respuesta a nuestra solicitud de personación en la vía penal, en un proceso que no avanza, pese a que la Comisión Liquidadora, que fue nombrada por el nuevo Consell hace ya más de un año y medio, ha tenido oportunidad, presumiblemente, de comprobar y aportar pruebas de las irregularidades cometidas, al Juzgado que instruye la causa penal.
CGT denunció en 2014 ante la Fiscalía Anticorrupción la evidencia de múltiples indicios de delito en la gestión de RTVV. En estos momentos, CGT estudia y valora su posible personación, pese al notable esfuerzo económico que ello supone para nuestra organización sindical que se financia con las cuotas de su afiliación -precisamente con el fin de mantener nuestra independencia del poder político-. Llegado el caso, CGT planteará la financiación de la personación a través de crowdfunding o cualquier otro medio que haga viable la exigencia de responsabilidades.
Por su parte, CGT ha trasladado al Secretario Autonómico de Comunicación, José Mª Vidal, representante designado por el Consell, en una reunión mantenida ayer, que el sindicato planteará en breve la ampliación de la demanda interpuesta en la Audiencia Nacional contra el ERE de extinción de RTVV, contra la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, y defenderá la existencia de una sucesión de empresas, puesto que la nueva entidad se va a servir para su funcionamiento de los recursos de la extinta RTVV.
Llama la atención que sean los recursos humanos de RTVV lo que no se quiera asumir como parte de la nueva Corporación.
CGT ha reiterado que la demanda de nulidad del ERE tiene muchas posibilidades de prosperar, como así lo han manifestado varios juristas de reconocido prestigio, y ha vuelto a instar al Consell a hacer un esfuerzo para alcanzar un acuerdo en sede judicial. El sindicato ha vuelto a poner en el mesa el riesgo que asumen el Consell y los grupos parlamentarios de que una sentencia de nulidad arruine y haga inviable la posibilidad de poner en marcha la nueva televisión y radio públicas.
Hay que recordar al Consell y a los grupos parlamentarios que si se sentenciara la nulidad del ERE, las indemnizaciones a los trabajadores podrían llegar a entre 150 y 200 millones de euros, con la obligación de reincorporar a toda la plantilla, que devolvería las indemnizaciones y cobraría los salarios dejados de percibir, además de abonar los costes de Seguridad Social.
CGT ha trasladado al Consell la necesidad de que la Abogacía de la Generalitat se pronuncie sobre la propuesta de negociación de CGT -que fue consensuada en su día con el resto de sindicatos- tras los cambios normativos (la nueva Ley) y ante el planteamiento de la sucesión de empresas y la ampliación de la demanda contra la Corporación. La negociación está abierta a múltiples soluciones.
Como consecuencia de la ampliación de la demanda contra la Corporación, CGT ha solicitado a su Consejo Rector, a través de su Presidente, que inicie igualmente conversaciones con el sindicato para intentar llegar a un acuerdo.
Asimismo, CGT solicita a los grupos parlamentarios -ante el silencio mantenido desde que se les ofreció la negociación de un acuerdo- una mayor implicación.
Finalmente, CGT agradece a los sindicatos que acordaron con el PP el ERE de extinción de RTVV, que hayan reconsiderado su postura y se adhieran ahora a la demanda que CGT presentó en solitario. El sindicato recuerda que la dirección e impulso jurídico de la demanda ante la Audiencia Nacional le corresponde a CGT, y advierte de la necesidad de respetar su estrategia jurídica, evitando el afán de protagonismo mediático que podría perjudicar el desarrollo del proceso judicial. En este sentido, advertimos que la opción de ampliar la demanda contra la Corporación Valenciana de Medios Audiovisuales y plantear la sucesión de empresas estaba prevista en la estrategia jurídica de CGT, y se ha decidido plantearla en el momento jurídicamente más adecuado.

domingo, 18 de diciembre de 2016

ASSEMBLEA SECCIÓ SINDICAL DE CGT

El proper 22 de desembre dijous, a les 18:00 als locals de CGT, situats a l'avinguda del Cid 154, celebrarem una assemblea d'afiliats de la secció sindical de RTVV.

Ordre del dia:

1. Situació actual del procés judicial de l'ERO. (Del presentat per CGT).
2. Informació sobre les notícies aparegudes a la premsa, sobre la negociació de CGT amb la Generalitat Valenciana.
3. Demanda de successió d'empreses.
4. Torn obert de paraula.


Per la importància dels temes de tractar, es prega màxima assistència i puntualitat.

sábado, 17 de septiembre de 2016

Aclaració sobre la notícia del Constitucional

Han pogut ser les ganes que tenim de tindre resolt el nostre conflicte, un malentès per la nostra banda,  una mala expressió per l'altra part, o potser una mica de tot.  No ho sabem, però el cas és que on el dijous ens van dir “conclús”, el TC va matisar ahir per “en fase de conclusió”, segons va quedar explicat en la segona versió de la notícia de valenciaplaza que parla sobre la retirada del recurs d'inconstitucionalitat per part del PSOE.

Quan des del TC se'ns va dir que l'expedient estava “pendent de sentència” vam entendre que es referia a la constitucionalitat o no de la llei 4/2013, però ahir vam saber que es referien a la acceptació o no de la retirada del PSOE. Vol dir això que encara que hem avançat alguna cosa, no ha sigut tant com desitjàvem i haurem de seguir esperant.

El TC ha de decidir ara sobre la retirada del recurs del PSOE (desestimar, o estimar parcial o totalment), una retirada que es faria efectiva, per fi, des que es va sol·licitar per part del PSOE, allà pel mes de gener…. O pot ser que no, ja que igual no és possible complir amb els requisits necessaris per a la seua retirada…, però això ho sabrem, esperem, en breu.

Confiem que el TC siga sensible a la situació en què ens trobem 1600 famílies i emeta el seu fallo el més prompte possible perquè es desembosse d'una vegada per sempre la via judicial.

Demanem disculpes si aquesta notícia i la seua interpretació han pogut crear falses expectatives en els treballadors de RTVV. No hem avançat tant, encara que una mica si, però continuem confiant en la justícia i lluitant judicialment perquè es respecten els nostres drets laborals, ja que fins al moment la via política no ha volgut ser explorada per aquest govern.

Finalment, volem apuntar que aquesta notícia ha servit almenys per a dues coses: perquè el PSOE per primera vegada parle sobre la retirada del recurs, ja que fins ara sempre havia evitat parlar sobre el tema, i per a confirmar-nos que la notícia els ha posat una mica nerviosos amb la sola idea que la data del judici s'acoste… Per alguna cosa serà.


Salut i la lluita continúa!

jueves, 1 de septiembre de 2016

Últim pagament de la paga extra 2012

Des de aquesta vesprada ja es pot sol·licitar la part de la paga extra de 2012 que quedava pendent. Hi ha que entrar a la pàgina rtvv.es i seguir les instruccions. Encara que no és imprescindible, ÉS CONVENIENT OMPLIR LES DADES BANCÀRIS per agilitzar el pagament. En cas que s'haga canviat de compte al banc, cal adjuntar un "Certificat de titularitat de compte bancari" expedit pel banc.

Segons ens comenten els liquidadors, la intenció es que al llarg del mes de setembre tots els treballadors cobren l'import que se'ns deu.

Salut!

miércoles, 3 de agosto de 2016

Informació sobre la situació fiscal dels treballadors de RTVV en cas de contractació temporal

Els companys de la plataforma Mildenou ens han fet arribar un resum sobre la situació fiscal en que quedaríem els treballadors de RTVV en cas de contractació a la futura corporació.

Després d'una reunió amb el Responsable Regional de Gestió Tributaria, el company Sergi Capelo (qui ja ho va avançar en la darrera concentració a la plaça Manises), ha elaborat aquest escrit a titol merament informatiu per tractar d'aclarir totes les dubtes i diferents possibilitats que es donaríen en cas que algún treballador de RTVV fora contractat temporalment per la nova Corporació Valencina de Mitjas de Comunicació (CVMC).


RESUM DE LA REUNIÓ amb la dependència regional de gestió tributària

Quede clar que este escrit té caràcter merament informatiu i intenta dibuixar els possibles escenaris que ens podríem trobar en el cas d’acceptar la contractació temporal en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), la nova RTVV. Res no és ni blanc ni negre sinó que hi ha tot un ventall de matisos de gris, provocat, fonamentalment, perquè la situació fiscal de cadascú és personal i pot tindre molt poc a vore amb la situació fiscal d’un altre company. En tot cas, sí hi ha algunes circumstàncies de procediment que serien igual per a tots.

En primer lloc, cal dir que la Dependència Regional de Gestió Tributària de València no és competent per fixar un criteri sobre si existeix o no successió d’empresa en el cas de la CVMC. Ara bé, encara que el criteri ho ha d’establir la Direcció General de Tributs(DGT), a Madrid, mitjançant una resolució vinculant, opina que, donat que es tracta d’una empresa que té la mateixa activitat que RTVV i que el lloc de treball i el propietari son també els mateixos, és molt probable que el criteri siga que existeix successió d’empresa. O, millor encara, que no hi ha hagut una desvinculació real dels treballadors amb l’empresa.

Es podria argumentar que, tractant-se d’una empresa pública, la DGT pot entendre que no hi ha hagut intencionalitat de successió empresarial. Però hem trobat una resolució de 2005 sobre l’empresa pública catalana Aigües Ter-Llobregat en la què queda meridianament clar que un treballador, que havien acomiadat 2 anys arrere i que torna en un lloc d’alta direcció, ha de tributar per la seua indemnització perquè ha deixat d’estar exempta.

Això ens fa pensar —i no és més que la nostra opinió— que ens trobem davant el pitjor escenari possible. Sobretot, perquè el fet que l’Agència Tributària determine l’existència de successió empresarial no té translació directa als tribunals de Justícia, encara que es pot utilitzar com un argument més.

Davant este panorama, què hem de fer? 
En primer lloc, presentar, com més prompte millor, una pregunta vinculant a la DGT.

Estimem que tardarà de 2 a 3 mesos a contestar, encara que, legalment, té un termini de 6 mesos per fer-ho. Això vol dir que, molt probablement, la CVMC començarà a contractar abans que arribe la resposta. D’acord amb el Comitè d’Empresa s’ha decidit que la pregunta la presentarà MildeNou.

Si la resposta de la DGT és que no hi ha successió d’empresa, cap problema i tots tan contents pel que fa a les nostres obligacions tributàries. Però si la resposta és que les indemnitzacions d’aquells que estiguen treballant a la nova RTVV ja no estan exemptes, hauran de pagar.

Què diu el Reglament de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)?

Article 1. Indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador.

El gaudi de l’exempció prevista en l’article 7.i) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, queda condicionat a la real efectiva desvinculació del treballador amb l’empresa. Es presumeix, excepte prova en contra, que no es dóna esta desvinculació quan en els tres anys següents a l’acomiadament o cessament el treballador torne a prestar serveis a la mateixa empresa o a una altra empresa vinculada a aquella.

Article 73. Termini de presentació d'autoliquidacions complementàries.

1. Quan el contribuent perda l’exempció de la indemnització per acomiadament o cessament a què es refereix l’article 1 d'este Reglament, ha de presentar autoliquidació complementària, amb inclusió dels interessos de demora, en el termini que hi haja entre la data en què torne a prestar serveis i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent al període impositiu en què es produïsca esta circumstància.

A qui pot afectar?

Pot afectar a qualsevol treballador que haja estat inclòs en l’ERO d’extinció de RTVV, SAU i torne a prestar el seus serveis en la CVMC (sempre que el criteri de la DGT siga que no hi ha hagut desvinculació laboral) en qualsevol modalitat: amb un contracte laboral fixe o temporal, de jornada sencera o parcial, d’alta direcció i, fins i tot, com autònom.

Com es paga?

Es pagaria fent una declaració complementària de l’IRPF sobre la declaració corresponent a l’any 2014, és a dir, la que es va presentar al juny de 2015. En esta declaració complementària els treballadors afectats haurien d’incloure els diners percebuts com a indemnització en 2014, que passaria a ser renda del treball. El termini per a presentar esta declaració complementària acaba el mateix dia que el de la declaració de l’any que ve. És a dir, el 30 de juny de 2017. Com que la indemnització es va pagar en dos voltes i en anys fiscals diferents, també s’hauria de fer una complementària de la declaració de 2015, que és la que s’ha presentat enguany, afegint com a renda del treball la part d’indemnització percebuda al 2015. Per a esta segona complementària, el termini seria el mateix: el 30 de juny de 2017.

Quant es paga?

Donat que la indemnització s’ha generat al llarg de tota la vida laboral en l’empresa, té una reducció per ser renda generada en més de dos anys. Pel que fa a la complementària de 2014, la reducció seria del 40%. És a dir, que de cada 1.000 € rebuts en la indemnització, s’haurà de tributar per 600 €. Com que la llei de l’IRPF es va modificar al 2015, en la complementària corresponent a eixe període fiscal, la reducció serà només del 30%, és a dir, que de cada 1.000 € percebuts s’haurà de tributar per 700 €. En els dos casos, la quota s’ha d’incrementar amb els interessos de demora que van acumulant-se dia rere dia, per la qual cosa no és gens interessant esperar a l’últim dia per regularitzar la situació.

Es pot recórrer?

Sí. La pressuposició de la DGT que es manté la vinculació amb l’antiga empresa admet prova en contrari i cada treballador (en cap cas, l’empresa) haurà d’acreditar que hi ha hagut una desvinculació real que permeta mantindré l’exempció fiscal de la indemnització. El recurs ha de ser forçosament individual i no col·lectiu. El recurs no paralitza l’obligació de tributar. Si el recurs no fructifica, caben més recursos davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional (TEAR) i després davant el TSJCV i el Tribunal Suprem. El TEAR és gratuït. Els altres, no. El termini per presentar recurs es de 4 anys, encara que, una vegada presentat el primer recurs, el termini es paralitza.

I què passa si no regularitze?

Com que a Hisenda també lligen els diaris, seria molt arriscat pensar que l’Agència Tributària no se n’adone que estàs treballant. Si passat el termini, no heu regularitzat la situació, Hisenda obrirà un expedient, farà una declaració paral·lela i, a més de pagar els impostos i els interessos, podrà sancionar amb una multa d’entre el 50% i el 100% de la quantitat defraudada. No paga la pena. A més, per a qualsevol recurs, ja no tindreu un termini de 4 anys, sinó de 30 dies.

I què passa si un tribunal diu que no hi ha successió d’empresa? I què passa si l’Audiència Nacional diu que l’ERO és nul i ens toca tornar la indemnització?

En estos casos, i a petició del contribuent, perquè l’Agència Tributària no actuarà d’ofici, heu de reclamar que vos tornen els diners. I ho faran sempre que no hagen passat 4 anys des que vau regularitzar la vostra situació perquè, aleshores, Hisenda ja no té obligació de tornar-vos els diners.

Hi ha algun precedent semblant al nostre?

Sí. Hem trobat algunes resolucions vinculants de la DGT sobre casos que, encara que no són idèntics al nostre, sí que ens permeten fer-nos una idea de quina serà, probablement, la decisió de la DGT. Els podeu consultar ací:

http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/consulta/texto.htm?NDoc=15360&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28+2263-00%29&Pos=0&UD=1

http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=20696&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V1909-11%29&Pos=0&UD=1

http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=2169&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28v1087-05%29&Pos=0&UD=1

http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=4236&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28v0316-06%29&Pos=0&UD=1

Però tot açò és molt complicat, no?

Bé, una miqueta. Però, per facilitar-vos un poc les coses i poder fer, si voleu, una simulació de quant hauríeu de pagar si, finalment, la indemnització deixa d’estar exempta, hem fet un manual que vos pot aclarir prou les coses. Si amb el manual tampoc vos aclariu, podeu consultar amb el gestor que vos fa la declaració o preguntar en l’administració de l’AEAT que vos correspon. No vos faran la declaració però vos diran com fer-la. De qualsevol manera, no vos precipiteu perquè mentre no diguen que van a començar a contractar no heu de fer res.

Per tal de que cadascú es faça el càlculs necessaris i sapiga com fer una declaració complementària, els companys de Mildenou també han elaborat aquest MANUAL PER FER UNA DECLARACIÖ COMPLEMENTÀRIA PER MITJÀ DEL PROGRAMA PADRE que ens pot ser molt útil.

martes, 26 de julio de 2016

Asamblea de afiliad@s. Jueves 28 de Julio. 18:30 horas

El próximo jueves 28 de Julio a las 18:30 se convoca Asamblea en la sede de CGT,  Avenida del Cid, 154 con el siguiente orden del día:

1. Situación actual tras la aprobación de la Ley.
2. Perspectivas legales y fiscales ante la puesta en marcha de una radio y televisión provisionales.
3. Ruegos y preguntas

Esta Asamblea es únicamente para AFILIAD@S Rogamos puntualidad.